Professionell leverantör av IT och bildteknik för industri och företag

Köpvillkor

För privatpersoner gäller konsumentköplagen samt distansköplagen. För näringsidkare och företag gäller köplagen. Till skillnad mot konsumentköplagen och distansköplagen är köplagen s.k. dispositiv. Detta innebär att parterna, om de är företag, kan avtala annat än vad som står i köplagen. Vad som gäller för privatpersoner kan alltså skilja sig mot vad som gäller för näringsidkare och företag i dessa köpvillkor.

Beställning
För privatpersoner under 18 år krävs målsmans godkännande vid beställning. Vi levererar för närvarande bara till kunder inom Sverige. Efter slutförd beställning i vår webshop skickas omgående ett email automatiskt till beställarens angivna mail adress med en orderbekräftelse. En slutförd beställning anses vara gjord även om kunden inte erhåller någon orderbekräftelse. Om någon orderbekräftelse ej erhålls eller något fel finns i den åligger det kunden att omgående kontakta oss. Innan slutförandet av beställningen måste kunden bekräfta att han tagit del av dessa köpvillkor genom att markera en kryssruta. I och med detta anses kunde ha läst igenom och accepterat villkoren.

Garanti:
På alla varor gäller 1 års garanti mot fabrikationsfel om ej annat anges eller avtalas. Kunden äger ej rätt att reklamera produkt efter garantitiden. SDL äger rätt att efter eget gottfinnande antingen reparera produkten eller byta ut den mot likvärdig eller närmast liknande fungerande produkt under garantitiden. Inkomstbortfall eller kostnader som beror på att produkten inte kan användas eller har felaktig funktion ersätts ej. Gäller även skadeståndsanspråk från tredje man. Förutsättningar för att att garanti skall gälla är att
  • produkten till fullo är betald.
  • produkten använts på avsett sätt samt vårdats enligt gällande praxis och anvisningar.
  • produkten inte ändrats, modifierats eller öppnats utan skriftligt medgivande från SDL.
Priser:
Angivna priser i vår webshop kan av användaren ställas in att antingen visas inkl. eller exkl. moms. Vi förbehåller oss rätten att förändra priser på beställda varor vid omständigheter som ligger utanför vår kontroll såsom kursändring av valutor, förändring av våra inköpspriser, fraktkostnader etc.

Produkter, beskrivningar och sortiment:
Vår målsättning är att så långt som möjligt ge rättvisande information men reserverar oss för eventuella fel / avvikelser i beskrivningar, data, lagersaldon eller bilder av produkter som beror på tryckfel, felaktig information från våra leverantörer,  ändrade specifikationer utan vår vetskap eller tekniska problem / begränsningar. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Äganderättförbehåll:
Äganderätten på försålda varor övergår inte till köparen förrän full betalning för dessa erlagts av kunden.

Leverans, frakskador:
Uppgifter om leveranstider är inte bindande så länge SDL och köparen inte skriftligen och ordagrant speciellt överenskommit om detta. Kunden äger ej rätt att erhålla skadestånd eller annulera order p.g.a. icke uppfyllande av eller försenad leverans såvida inte grov försumlighet hos SDL föreligger.

All leverans sker fritt vårt lager vilket betyder att köparen står risken och kostnaden för transporten. Detta gäller även om SDL administrerar transporten vilket då sker på uppdrag av kunden.

Fraktskador skall alltid snarast anmälas till fraktbolaget. SDL ersätter inte skadat eller borttappat gods som uppstått i transport. Gäller även returer till oss. 

Det åligger kunden att snarast kontrollera erhållen leverans och dess varor. Anmärkningar skall göras inom 8 dagar efter leverans. Kunden äger ej rätt att efter 8 dagar göra anmärkning på leveransen.

Betalning:
Kredit till företag kan ges men först efter SDL's godkännande. SDL äger rätt att efter eget gottfinnande neka kredit. Vid ev. betalningsförsening är kunden tvungen att utge förseningsavgifter enligt svensk lag samt dröjsmålsränta på 2% per påbörjad månad.

Outlösta paket:
För outlösta paket debiteras de extra kostnader vi får i samband med detta. Minsta avgift är dock 300:- exkl moms. Vid outlöst paket vid försäljning via postförskott eller efterkrav anses kunden ha annulerat ordern utan giltig orsak. SDL förbehåller sig då rätten att kräva ersättning för samtliga inkomstborfall och förluster SDL åsamkas

Privatpersoner:

Observera att de flesta beställningsprodukter produceras enligt kundens önskemål och därför gäller inte ångerrätten.

Ångerrätt (gäller endast privat konsument) Du har rätt att frånträda ditt köp utan att ange något skäl inom 14 dagar från du eller din representant mottog produkten alternativt ingick avtal om tjänsten. Ångerrätten och full återbetalning gäller då varan och dess förpackning återlämnas i oförändrat skick. Har varan öppnats och nyttjats kan ångerrätten nekas eller prisavdrag komma ifråga. Det finns fall som är undantagna från ångerrätten. Exempel på sådana är:

  • Vara som gjorts speciellt på beställning enligt kunden önskemål
  • Varor vars plombering brutits t.ex. program, video eller ljudupptagningar
  • Varor som tappat sitt värde vid leverans (t.ex. livsmedel)
  • En tjänst som påbörjats med ditt samtycke trots ångerfristen inte gått ut
Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Varorna ska vara oss tillhanda inom 14 dagar efter du meddelat oss. Returfrakten står kunden för. Innan någonting skickas till oss måste man först erhållit ett returnummer som man anger på paketet när det skickas till oss. Först när vi erhållit varan/varorna går risken för dessa över till oss. Det är alltså kundens ansvar att vi får tillbaka varorna i oskadat skick. Paket sända mot lösen tas ej emot. Återbetalning skall ske inom högst 30 dagar från vi tog emot returen och sker med samma betalsätt som gjordes vid beställningen.
OBS. De flesta produkter vi säljer är inte färdiga lagervaror utan tillverkas enligt kunds önskemål. På dessa gäller alltså inte ångerätten.

Reklamationer och service:
Kontaktas alltid oss först för vidare instruktioner.
OBS! För produkt med garanti som reklameras och skickas till oss men som visar sig vara felfri debiteras en undersökningsavgift samt all fraktkostnad. Var därför nogrann med att kontrollera att varan verkligen är felaktig innan den reklameras.
För garantireparationer står kunden för transporten till oss och SDL står för returfrakten.

Force Majeure
Vi kan ej ställas till ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör. Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll. Företaget ansvarar heller aldrig för direkt eller indirekt skada/förlust som kan uppstå för kund. Inte heller om sådan uppstår på grund av felaktigheter i information om produkt lämnats.

Personuppgifter och sekretess
I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig och/eller ditt företag. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här.


Information om cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Vi används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt. Det lagras dock inga personliga uppgifter om dig.